Седмично разписание ВТОРИ срок 23-24г. 

План-програма за безопасност на движението по пътищата

Седмично разписание ПЪРВИ срок 23-24г.

Учебен план – 1.клас

Учебен план – 2.клас

Учебен план – 3.клас

Учебен план – 4.клас

Учебен план – 5.клас

Учебен план – 6.клас

Учебен план – 7.клас

Годишен план за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности

План КБППМН

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за работа на училищната институция в условията на KOVID-19

Програма за гражданско , здравно,екологично и интеркултурно образование