Учебен план 1 клас

Учебен план 2 клас

Учебен план 3 клас

Учебен план 4 клас

Учебен план 5 клас

Учебен план 6 клас

Учебен план 7 клас

Годишен план за дейността на училището

Програма за предоставяне на равни възможности

План КБППМН

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Правила за работа на училищната институция в условията на KOVID-19

Програма за гражданско , здравно,екологично и интеркултурно образование