От учебната 2019/2020 г., ОУ “Христо Смирненски”, с. Въглен започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 “Образование за утрешния ден”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

ИНФОРМАЦИЯ
Правила за дейност 6

Материали от дейността на клуб “Аз в дигиталния свят”

https://www.ourboox.com/books/аз-в-дигиталния-свят/